20
مهر

گیاه شویدی یا کابومبا سبز / شرکت دیوار سبز

با اینکه گیاه شویدی برای اکثر اکواریومها و افراد کم تجربه مناسب است، اما بعضی موارد هم باید در نگهداری از آن مورد توجه قرار گیرد.
در مجموع این گیاه مخازن تمیز و آب کمی مواج دوست دارد. اگر آب اکواریوم بیش از حد سریع حرکت کند، گیاه ممکن است در اطراف بماند و ریشه کن شود. این گیاه آبزی اکسیژن خوبی در آب تولید می کند و برای ماهیان بسیار مفید است.
پی هاش مناسب آب ۶.۸ الی ۷.۵ است. دمای آب در محدوده ماهیهای گرمسیری یعنی حدود ۱۸ تا ۲۸درجه سانتی گراد ایده ال است .
روشنایی هم باید متوسط تا زیاد باشد.
از آنجا که این گیاه ظریف است، باید مراقب باشید ماهیانی را در آکواریوم قرار دهید که این گیاه را نخورند.