انسکتاریوم از دو واژه ی insecta به معنی بندپا و arium به معنای مکان تشکیل شده است ،محیطی است که برای حشرات،عنکبوتیان و بندپایان با الهام از محیط زندیگیشان شبیه سازی می شود.
محصول اصلی انسکتاریوم بسته ها یا کارت های کوچکی حاوی مراحل مختلف زندگی حشره (تخم،لارو یا حشره ی کامل ) است که به منظور کنترل آفات در مزرعه یا گلخانه نصب و رهاسازی می شوند.