۲۴
مهر

انسکتاریوم (insectartareum) / شرکت دیوار سبز

انسکتاریوم در زبان انگلیسی از دو واژه به معنی بندپا و مکان ساخته شده است. این واژه به محیطی اطلاق می شود که برای نگهداری حشرات، عنکبوتیان و بندپایان در نظر گرفته می شود و در ساخت آن از محیط زندگی این موجودات شبیه سازی صورت می گیرد.
گونه اصلی انسکتاریوم بسته ها یا کارتهای کوچکی حاوی مراحل مختلف زندگی حشره (تخم، لار و یا حشره ی کامل) است که به منظور کنترل آفات در مزرعه یا گلخانه نصب و رهاسازی می شوند، با این وجود این محصول برای تزیین منازل هم استفاده می شود.