18
شهریور

انواع سیستم‌ های دیوار سبز / شرکت دیوار سبز

دسته‌بندیهای مختلفی از سیستم های سبز عمودی وجود دارد.

در یک روش، این دیوارها را به دو دسته «دیوارهای زندگی» و «دیوارهای علفی» تقسیم می‌کنند. در طبقه‌بندی دیگری، لاورنت مالیز، دیوارهای سبز را در سه دسته، طبقه‌بندی کرده‌است که به ترتیب «پوششهای گیاهی یا نماهای سبز»، «محافظ در برابر نور خورشید» و «دیوار زندگی» نامیده می‌شوند.

پوششهای گیاهی یا نماهای سبز، بیانگر گیاهان بالارونده بر روی دیوار سازه‌های حفاظتی نزدیک دیوار بدون هیچ گونه لایه آبی هستند.

نوع محافظ در برابر نور خورشید، به منظور محافظت از دور دیوار ساخته می‌شود و یک لایه غیرقابل مشاهده هوا دارد.

سومین دسته که همان دیوار زندگی است، بر اساس کاربرد لایه‌های آبی به زیردسته‌ها تقسیم می‌شود. در این نوع از دیوار سبز، لایه‌های آبی می‌توانند طبیعی یا مصنوعی باشند.

با وجود این دسته‌بندی‌ها، امروز اغلب، فناوریهای دیوار سبز با دو دسته «نمای سبز» و «دیوار زندگی» شناخته می‌شوند.