29
مهر

گیاه شبدر / شرکت دیوار سبز

از جمله گیاهان دارویی که خواص زیادی دارد، گیاه شبدر است. این گیاه که هم برای انسان و هم برای حیوانات فواید زیادی دارد، از خانواده بقولات است. گیاهی یکساله و پاییزه است و طول ۲۰ تا ۸۰ سانتی‌متر دارد. در پاییز کشت می‌شود. در طول زمستان به شکل خوابیده رشد کرده و در بهار به شکل ایستاده در علفزار رشد می‌کند. تا پایان تابستان به بذر می‌رود.
نیازها:
کود: اگر در آزمون خاک درصد مواد آلی کمتر از ۲.۵ درصد باشد ۵۰ کیلوگرم اوره، ۱۰۰ کیلوگرم کود فسفاته و ۱۰۰ کیلوگرم کود پتاسه قبل از کاشت استفاده شود. اگر آزمون خاک انجام نشده است مقدار ۲۵ کیلو کود ازت، ۲۵۰ کیلو کود میکروبی فسفاته، ۱۰۰ کیلو کود سولفات پتاس(قبل از کاشت) و ۲۰۰ کیلو کود کلرور پتاس در دو نوبت در زمان رشد استفاده شود. برای تامین کودهای ریز مغذی مانند موارد گفته شده در گیاه یونجه عمل شود.
کاشت و آبیاری: تاریخ کشت شبدر ایرانی در مناطق سردسیر و نیمه سردسیر کشور از نیمه شهریور تا نیمه مهرماه و در برخی مناطق در بهار است. روش کاشت به شیوه استفاده از ماشین بذرکار و به روش دست‌پاش است و به حدود ۲۰ تا ۳۰ کیلو بذر در هکتار نیاز است. هر ۷ تا ۱۰ روز یکبار و بعد از هر چین باید آبیاری شود. بهترین زمان برداشت آن زمانی است که ۲۵ تا ۵۰ درصد گیاهان به گل رفته اند و برای استفاده به عنوان علوفه تازه باید نارس باشد. عملکرد یک هکتار شبدر حدود ۲۰ تا ۳۰ تن علوفه تازه و ۴ تا ۶ تن علوفه خشک است.